ALGEMENE VOORWAARDEN

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van MediSport-Foxx, gevestigd en kantoorhoudend te Haarlem
d.d. 1-6-2010
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering en/of verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijkingen gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 1 AANBIEDINGEN
a) Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend; wij zijn eerst gebonden nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard.
b) Elke offerte is gebaseerd op de huidige prijzen, standaardlonen en daarmee verband houdende sociale lasten en geldende wetten.
c) Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van fabrieksprijzen, dan behouden wij ons het recht voor het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.
d) Indien de verkoopprijzen zijn gebaseerd op de verhouding van de Nederlandse valuta ten opzichte van de valuta van het land van herkomst der goederen en indien deze prijzen nà de offerte doch vóór de levering een wijziging ondergaan, behouden wij ons het recht voor de hierdoor ontstane verschillen aan onze cliënt door te berekenen.
e) Hoewel steeds getracht zal worden de schriftelijke opgegeven levertijd te handhaven kan hiervoor door ons geen garantie worden gegeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn zijn wij nimmer jegens onze cliënten tot vergoeding van daardoor ontstane schade verplicht.
f) Gegevens in drukwerken door ons verstrekt zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zodat wij hieraan nimmer zijn verbonden.
g) Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen exclusief 21% BTW voor prijzen gemerkt met H en 6% BTW voor prijzen gemerkt met L.
h) In het algemeen wordt emballage niet teruggenomen.
i) Zendingen met een netto goederenwaarde boven € 90,- (Nederland) worden franco verzonden. Voor zendingen met een netto goederenwaarde beneden € 9,- worden de vervoerskosten aan de cliënt in rekening gebracht.
j) Wanneer bij cliënt facturen, ouder dan 60 dagen, openstaan worden nieuwe bestellingen zonder voorafgaand bericht uitgesteld tot na betaling van het verschuldigde.

Artikel 2 BETALINGEN
a) Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
b) Schuldvergelijking is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
c) Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd het te betalen bedrag te verhogen met 1½% rente per maand.
d) Indien onze cliënt, na sommatie, met betalen ingebreke blijft, zijn wij eveneens gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, dit alles bedragende tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

Artikel 3 – HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 4 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. Bij andere rechtpersonen dan consumenten worden re-stockings kosten a 15% berekend bij een herroeping van een bestelling.

Artikel 5 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g.voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h.speciaal voor de klant bestelde producten.
i. Steriel verpakte producten

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 6 KORTINGEN
Normaliter worden leveranties geleverd zonder kortingen of verdere aftrek, voorzover niet aangegeven in onze verkoopcatalogus.
Aparte kortingen kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden.

Artikel 7 GARANTIE
a) Op de door ons geleverde apparatuur en meubilair gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen, welke garantietermijn in de regel 12 maanden bedraagt, tenzij anders vermeld.
b) De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, voor zover de cliënt aantoont dat zij tijdens de hierboven genoemde termijn aan het licht zijn getreden of geheel of ten dele een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.
c) Het nakomen van de garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding, elke verdere aansprakelijkheid hetzij door directe of indirecte schade, koste en belangen uit welken hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
d) Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantie-bepalingen, evenmin als schade ten gevolge van nalatige en ondeskundige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte smeermiddelen, chemische-, elektrochemische- of elektrische invloeden.
e) De garantieverplichtingen vervallen indien nabewerkingen, wijzigingen en reparaties zonder voorafgaande toestemming van ons worden uitgevoerd.
f) Onze aansprakelijkheid voor herstel en/of vervanging van goederen die zich buiten Nederland bevinden, blijft onbeperkt tot het bedrag dat wij voor herstel en/of vervanging in Nederland zouden hebben bedragen.
g) Indien wij bepaalde onderdelen van in reparatie gegeven goederen vervangen, worden deze vervangen onderdelen ons eigendom.
h) Reparatiezendingen dienen immer gefrankeerd aan ons te worden verzonden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 OVERMACHT
a) Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om óf de termijn van de aflevering der goederen met de duur der overmacht te verlengen óf de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder in een der gevallen gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding.
b) Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil afhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

Artikel 9 REKLAMES
a) Reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven ter onzer kennis te worden gebracht.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID
a) Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk – behoudens beroep op garantie – jegens cliënt en/of derden voor gebreken aan verkochte goederen.
b) Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan leven en eigendommen en dergelijke door welke oorzaak ook, bij cliënt ontstaan door de verkochte goederen.
c) Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens het transport.
d) Goederen kunnen tijdens transport verzekerd worden op verzoek van cliënt en voor zijn rekening.
e) Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van ons personeel binden ons niet, voor zover een en ander niet schriftelijk door ons is bevestigd.

Artikel 11 SERVICE
a) Door onze technici kan service worden verleend worden bij het in bedrijf stellen van onze apparatuur indien zulks wordt verlangd en wel op basis van nacalculatie.
b) Servicekosten zijn niet inbegrepen, tenzij aangeboden in onze offerte.

Artikel 12 INKOOPVOORWAARDEN/BEVOEGDE RECHTER
a) Eventuele toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet, voorzover niet in strijd met onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.
b) Alle geschillen tussen ons en onze cliënten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Taalkeuze

Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2010 - 2021 MediSport-Foxx | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel